Ústna rezervácia

 • rezerváciu radového domu ide urobiť cez mail, telefonicky alebo osobne. Predajca bude držať rezerváciu po dobu siedmich kalendárnych dní.
1.
2.

Záväzná rezervácia, podpis Rezervačnej zmluvy.

 • dohodnutie osobnej schôdzky s predajcom alebo iným spôsobom kontaktovanie /mail, telefonicky/
 • predloženie kompletnej vzorovej zmluvnej dokumentácia zo strany predávajúceho
 • podpis rezervačnej zmluvy / ide elektronicky/
 • rezervačný poplatok vo výške 8.000,- eur vrátane DPH sa uhrádza do piatich kalendárnych dní od podpisu rezervačnej zmluvy / spôsob úhrady iba prevodným príkazom na projektový účet spoločnosti/
 • potvrdenie rezervačného poplatku predajcom

 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve / ďalej len ,,ZBKZ,,/

 • uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do 30 kalendárnych dní od podpisu rezervačnej zmluvy
 • úhrad druhej časti kúpnej ceny na projektový účet spoločnosti vo výške 20% z kúpnej ceny vrátane DPH do štrnástich kalendárnych dní od podpisu ZBKZ / rezervačný poplatok je započítaný/
 • potvrdenie o prijatí druhej časti kúpnej ceny predajcom

ZoBKZ Pozemok
ZoBKZ Dom

3.
4.

Kolaudácia radových domov

 • predpokladaný termín – 3Q/2023
 • vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • pridelenie popisného čísla
 • zápis vlastníka do katastra nehnuteľností

Odovzdávanie radových domov

 • klienti budú vyzvaní k odovzdaniu radového domu odovzdávajúcim pracovníkom
 • schôdzka na projekte, kontrola radového domu po technickej stránke nehnuteľnosti, spísanie prípadných reklamácii a vád do protokolu o odovzdávaní radového domu
 • spísané reklamácie a vady musia byť najneskoršie do odovzdania radového domu odstránené
5.
6.

Výzva k úhrade doplatku kúpnej ceny

 • predávajúci je povinný poslať klientovi výzvu k úhrade kúpnej ceny v elektronickej podobe alebo poštovou službou. Klient je povinný po obdržaní výzvy k úhrade kúpnej ceny uhradiť doplatok kúpnej ceny vo výške 80% z kúpnej ceny na projektový účet spoločnosti

Podpis kúpnej zmluvy

 • predpokladaný termín – 3Q/2023
 • po úhrade doplatku kúpnej ceny na projektový účet, bude predávajúcemu odoslaná výzva k podpisu kúpnej zmluvy
 • uzavretie kúpnej zmluvy
 • najneskôr do 5 kalendárnych dní zabezpečí predávajúci vklad zmluvy do katastra nehnuteľností

KZ FO Pozemok
KZ RR Dom

7.
8.

Odovzdanie radového domu

 • klient je kontaktovaný pracovníkom pre dojednanie termínu
 • predanie radového domu sa uskutoční po podaní návrhu vkladu do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho
 • predávacie konanie prebieha v radovom dome
 • prepis energií a médií
 • klient obdrží kľúče od radového domu, manuál užívateľa radového domu a dokumentáciu

Preberací Protokol Pozemok
Preberací protokol RR Invest Dom

Potvrdenie o zápise do katastra nehnuteľnosti

 • kúpna zmluva bude do katastra nehnuteľností zapísaná po uplynutí 30 dní od podania návrhu na vklad do katastra
 • predávajúci zabezpečí výpis z katastra nehnuteľnosti a pošle ho klientovi v elektronickej podobe

Návrh na vklad pozemky
Návrh na vklad Dom RR Invest

9.
10.

Možnosti financovania kúpy radového domu

 • bez hypotekárneho úveru – vlastné zdroje
 • pri podpise rezervačnej zmluvy úhrada rezervačného poplatku 8 000,- eur vrátane DPH
 • pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluve úhrada druhej časti kúpnej ceny vo výške 20% z kúpnej ceny
 • pri podpise kúpnej zmluvy doplatok kúpnej ceny vo výške 80% z kúpnej ceny vrátane DPH

Financovanie hypotekárnym úverom

 • klient si zabezpečuje hypotekárny úver sám u akejkoľvek hypotekárnej banky /v prípade záujmu predávajúci poskytne kontakt na zmluvného partnera/
 • pri podpise rezervačnej zmluvy úhrada rezervačného poplatku vo výške 8 000,- eur vrátane DPH
 • pri podpise zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy úhrada druhej časti kúpnej ceny vo výške 20% z kúpnej ceny vrátane DPH
 • zabezpečenie hypotekárneho úveru zo strany klienta
 • Kupujúci predloží úverovú zmluvu s úverujúcou bankou ku kontrole predávajúcemu. Dôvodom je kontrola dokumentov, ktoré vyžaduj úverujúca banka pro uvoľnenie úveru
 • kupujúci zabezpečí u svojej úverujúcej banky záložnú zmluvu v listinnej podobe vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, odovzdá dokumenty predávajúcemu k podpisu a podaniu na kataster nehnuteľností
 • doplatok kúpnej ceny na projektový účet
11.

Dohodnite si stretnutie  Adresa

  RR INVEST a. s.
  Bernolákova 3
  811 07 Bratislava
  Slovenská republika

  Telefón

  +421 947 937 629